Klíč

Bílá

Červená

Modrá

Zelená

Žlutá

 

Právě kvete


 

Hledat

Pokročilé vyhledávání


 

Možnosti zobrazení

Zobrazit všechny druhy

 

Trávy

Jedovaté rostliny

Léčivé rostliny

Plevele

Invazní rostliny

Původní druhy

Nepůvodní druhy

Archeofyty

Neofyty


 

5 nej čeledí

01 hvězdnicovité

02 lipnicovité

03 hluchavkovité

04 brukvovité

05 bobovité


 

5 nej druhů

01 česnek medvědí

02 konopí seté

03 brukev řepka olejka

04 sporýš lékařský

05 rozrazil rezekvítek


 

ostatní

archiv titulních fotografií


Stanoviště

Rostliny žijí na různých stanovištích. V této sekci jsou jednotlivé druhy rostlin zařazeny do "základních" typů prostředí. Je samozřejmé, že přesné zařazení rostliny do daného typu prostředí a také jejich samotné vytýčení nemůže být dokonalé. Snažili jsme se o co nejjednosušší systematiku rozčlenění, aby bylo možné snadno a rychle najít danou rostlinu podle stanoviště, na kterém se nejčastěji vyskytuje.


louky a pastviny

louky a pastviny

Květena luk a pastvin je do značné míry ovlivněna zásahy člověka. Na loukách nacházíme kulturní víceleté trávy, jeteloviny a luční plevele. Na pastvinách se vykytují především ty druhy, které snáší sešlapávání a okusování.

 

pole a zahrady

pole a zahrady

Květena polí a zahrad je ovlivněna a určována činností člověka. V minulosti na místě polí existovaly převážně lesy, které byly vykáceny. Na polích nacházíme – kromě člověkem pěstovaných druhů – především plevele.

 

lesy a paseky

lesy a paseky

Květena lesů je značně specifická a různotvárná. Lesy pokrývají 34% rozlohy našeho státu. Lesy mohou být jehličnaté, listnaté nebo smíšené. Tomu se také přizpůsobují rostlinné druhy, které v lesním prostředí žijí.

 

lidská sídla a rumiště

lidská sídla a rumiště

Zcela zvláštní podmínky pro rostliny vytvářejí člověkem vytvořená prostředí – města, vesnice, průmyslové podniky, silnice, železnice a jiné stavby. Faktorů ovlivňujících složení květeny lidských sídlišť je mnoho.

 

vody a pobřeží

vody a pobřeží

Květena vod a okolí je značně různorodá. Liší se od sebe druhy stojatých vod (rybníky, tůně, jezera) a druhy tekoucích vod (potoky, řeky). Ve vodě žijí rostliny, které se tomuto prostředí velmi dobře přizpůsobily.

 

hory

hory

Květena hor se musí vypořádat s težkými podmínkami k životu. Hlavně podnebí ovlivňuje horskou květenu významným zůsobem. Horami rozumíme oblasti nad 800 m.n.m.

 

skály, sutě, lomy a zdi

skály, sutě, lomy a zdi

Květena skal, sutí, lomů a zdí je charakteristická tím, že si musí vystačit s minimálním množstvím vody a minimálním množstvím živin, které kamenitý podklad poskytuje.

 

stráně, meze a stepi

stráně, meze a stepi

Květena strání, mezí a stepí má teplomilný a suchomilný charakter. Většinou jde o druhy dvouleté nebo víceleté. Ty se vyskytují v teplejších oblastech nižších poloh.

 

rašeliniště a prameniště

rašeliniště a prameniště

Rašeliniště a prameniště jsou prostředí silně ovlivněná přítomností vody. Rašeliniště vznikají díky živým organismům – rašeliníkům.

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka